พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
  1. พัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนให้มีความรู้  มีทักษะกระบวนการคิด กระบวนการทำงานและทักษะในการแสวงหาความรู้ มีศักยภาพเป็นพลโลก
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีทักษะชีวิตสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
  3. ส่งเสริมและพัฒนาให้ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
  4. พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบ มีคุณภาพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างรอบด้าน สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพภายใน

เป้าหมาย
        1.ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามความสนใจ ความถนัดตามศักยภาพ
        2.นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
        3.ครูได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน
        4.สถานศึกษามีระบบการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
        5.สถานศึกษา ครู นักเรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งระบบบริหารและการเรียน
           การสอนสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
        6.บุคคลากรใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนให้เป็นประโยชน์อย่างคุ้มค่า