หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
$$ร่างหลักสูตร 2564 - 2566 รส.ล.
ระดับ ม.ต้น
ม.1/1-2 เน้นวิทย์-คณิคฯ
ม.1/3-4 วิทย์-คอมพิวเตอร์-coding ; AI; ict ; marketing
ม.1/5 ภาษาอังกฤษ- ภาษาจีน
ม.1/6 เทคโนโลยี-คอมพิวเตอร์
ม.1/9 ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ
ม.1/10 วิทย์ -กีฬา-e sport
ม.1/7,8,12,13 อาชีพ (ดนตรี นาฏศิลป์ เกษตร คหกรรม อาหาร ธุรกิจ งานช่างอุตสาหกรรม)
ม.1/11 Gifted วิทย์-คณิตฯ

ระดับ ม.ปลาย
ม.4/1-2 เน้นคณิต-วิทย์ วิศวะ-แพทย์
ม.4/3 คณิตฯ-อังกฤษ
ม.4/4 อังกฤษ-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ม.4/5 ภาษาต่างประเทศ-คอมพิวเตอร์-
ม.4/6 ศิลป์-กีฬา-E-sport
ม.4/7 ทวิศึกษา ธุรกิจ คอมพิวเตอร์
ม.4/8 Gifted 
ม.4/9 ศิลป์-ญี่ปุ่น- เกาหลี