ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุขเกษม นัยถนอม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 1
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2526-2531
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา สนแจ้ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 2
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2531-2532
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ อุดมพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 3
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ ตรีนิตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 4
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535-2536
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัตน์ รักมาก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 5
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536-2539
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ โคกสีอำนวย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 6
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2540
ชื่อ-นามสกุล : นางวัฒนา วัฒนสโรช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 7
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540-2541
ชื่อ-นามสกุล : นายมโน อภินิเวศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 8
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541-2543
ชื่อ-นามสกุล : นายรังษี ยังพะกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 9
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543
ชื่อ-นามสกุล : นางกานดา สุขทุม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 10
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายคณิสร เย็นใจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 11
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547-2549
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพล ทองดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 12
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549-2550
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล ศรีใจงาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 13
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายประพนธ์ หลีสิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 14
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร สังวาระ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 15
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557-2559
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์ เอ็นดู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 16
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-2562
ชื่อ-นามสกุล : นายจันทร เที่ยงภักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 17
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562-2564
ชื่อ-นามสกุล : ดร.บรรจบ ภูโสดา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 18
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2564 - ปัจจุบัน