คณะผู้บริหาร

ดร.บรรจบ ภูโสดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพยุหพล พานทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวกาญจนา อรุณไพร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวธัญลักษณ์ ชำนิไกร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายไกรสร หม้อแหละ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป