กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวเกวลี สมอคำ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายนรชัย ภักดีศุภผล
ครู

นางสาวสาวิตรี ฉางทองคำ
ครู

นางสาวนันทิยา หมัดซัน
ครู

นางสาวกชกร แก้วเรืองฤทธิ์
ครู

นางสาวศรีสุดา สุดถนอม
ครู

นางสาวสุจิรา จันทร์ไพโรจน์
ครู

นางสาววิสุดา ผิวเหลือง
ครู

นางสาวศศิธร แสนภูวา
ครู

นางสาวบุญแสง ค่อมบุญ
ครู