เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวรัชนี โซ๊ะมินทร์
เจ้าหน้าที่สำนักงานเงินงบประมาณ

นางสาวพัฒชรี จรูญจาฏพจน์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวสรารัตน์ เล็มเยะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวัดผล

นางสาวเสาวลักษณ์ ฤทธิ์เล็ก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพยาบาล

นางกานมณี คงหนู
เจ้าหน้าที่สำนักงานบรืหารงานทั่วไป

นายกิตติ เนียมเนย
เจ้าหน้าที่อัดสำเนา

นางสาวหทัยศิริ ทองสา
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายสุรชัย บัวลา
เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ