ลูกจ้างประจำ

นายฉลอง บุดดา
ช่างสี ระดับ ช4

นายสุเทพ ผ่องเคหา
ช่างสี ระดับ ช4