นักการ/แม่บ้าน/ยาม/พนง.ขับรถ

นางนพรัตน์ เปิงคะมาง
นักพัฒนา

นายณรงค์ สีเพ็ชร
นักพัฒนา

นางกาญจนา พิศพันธ์
นักพัฒนา

นางสาวรมิดา จูโพธิ์แก้ว
แม่บ้าน

นางสุศรี สีเพชร
นักพัฒนา

นายมงคล เลิศเวียง
นักพัฒนา

นางประทุม สวัสดี
นักพัฒนา

นายสุจินต์ ชัยสงคราม
นักพัฒนา

นายปรีชา โพธิ์เผือก
ยาม

นายชยกร บุตรเพชรภาธร
พนักงานขับรถ

นายนัดถา จันทมา
นักพัฒนา

นายบัญญัติ รุ่งน้อย
พนักงานขับรถ

นางสุภาภรณ์ ค้ำชู
นักพัฒนา

นางสาวหนึ่งฤทัย สนธิพงษ์
นักพัฒนา

นายชนะกริช ปานกุล
พนักงานขับรถ