นักการ/แม่บ้าน/ยาม/พนง.ขับรถ

นางนพรัตน์ เปิงคะมาง
นักการ

นายณรงค์ สีเพ็ชร
นักการ

นางกาญจนา พิศพันธ์
นักการ

นางสาวรมิดา จูโพธิ์แก้ว
แม่บ้าน

นายมงคล เลิศเวียง
นักการ

นายปรีชา โพธิ์เผือก
ยาม

นางปทุม สวัสดี
นักการ

นายหล่อ บุญเถื่อน
พนักงานขับรถ

นายชยกร บุตรเพชรภาธร
พนักงานขับรถ

นายนัดถา จัทมา
นักการ