กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนันทนา อาจกล้า
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอรุณี พัฒนสมสิทธิ์
ครู

นายพงศธร เฉลิมเติม
ครู

นางสาวปิยะมาศ อาจหาญ
ครู

นายบุญโฮม สุขล้วน
ครู

นายศรายุทธ คำอินทร์
ครู

นายคณิตพันธุ์ ทองสืบสาย
ครู

นางสาวภาวดี คำมี
ครู

นางสาวปุณมนัส นิระหานี
ครู

นายจุมพล เธียรนาราโรจน์
ครู

นางสาวณัฐธิดา ทองชื่น
ครู

นายอัครวัฒน์ เทพมุสิก
ครู

ว่าที่ ร.ต.มารุตต์ แสงสุข
ครู

นางสาวภาวิณี ศิริเวช
ครู

นางสาวสุคนธา โต๊ะเตบ
ครู

นางสาวณัฏฐณิชา ท้วมจันทร์
ครู

นายอาทิตย์ สมศักดิ์ สุวรรณเกษม
ครู

นายธนพงศ์ พันบุรี
ครู

นางสาวชนากานต์ ศรีโพนทัน
พนักงานราชการ

นางสาววรรณธิดา พวงมณี
พนักงานราชการ

นางสาวเมตตา ทองอ่อน
พนักงานราชการ

นางสาววณิชยา วงศพุทธ
ครูอัตราจ้าง

นายเดชา ทองเรือง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอลิษา เทียนทอง
ครูอัตราจ้าง