กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวนิตยา ดัสกรปราชัย
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางมะณี เซะวิเศษ
ครู

นางสาวสุภาณี อุตมัง
ครู

นางสาววรยล เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ครู

นางสาวอัยณี รอมาลี
ครู

นายอนุชา โทนุบล
ครู

นางสาวอัจฉริยา ธรรมวงค์
ครู

นายเสกสรร เพ็งแสงทอง
ครู

นายวีรยุทธ แก้วอัคฮาด
ครู

นางสาวพรนภา พลอยเรียง
ครู

นางสาวจุรีรัตน์ ก้านกิ่ง
ครู

นายภาคภูมิ ดวงสวัสดิ์
ครู

นายวิวัฒน์ จัตกุล
ครู

นายนพ คำเสียง
ครูอัตราจ้าง

นายอิบรอเฮง มะลี
วิทยากรพิเศษ