กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวชัชชษา เช่นพิมาย
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวพรหมภัสสร ศิลปวัฒนโภคิน
ครู

นางสาวสกรานตา ภูยาธร
ครู

นางสาวสาวิตรี รุ่งศิริ
ครู

นางสาววิริยา ชื่นอารมณ์
ครู

นางสาวมานิตา ปานทอง
ครูอัตราจ้าง

นายศิวฤทธิ์ โอวาทกา
ครูอัตราจ้าง

นายอภิสิทธิ์ ชาศรี
ครูอัตราจ้าง