กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายกันตพัฒน์ ภูชาดา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสดใส แก้วเข้ม
ครู

นางสาวเพชรี เชียงดา
ครู

นางสาวลัดดาวรรณ์ ลิขิตวาศ
ครู

นางสาวพบพร แหล่งหล้า
ครู

นายภาสกร สินค้า
ครูอัตราจ้าง