กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสำเนียง พวกดอนเค็ง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุณี สมพงษ์ผึ้ง
ครู

นายสุนันท์ คำผงษ์
ครู

นางสาวประภากรณ์ ประจวบสุข
ครู

นายธนิต โคตะมา
ครู

นางสาวธิดารัตน์ แก้วตา
ครู

นางสาวเกษรา ทัศนี
ครู

นางสาวเจนจิรา โล่ลา
ครู

นางสาวฐิติมา บุญภาพ
ครู

นางสาวพัตราภรณ์ พวงศรีแก้ว
ครู

นางสาวนริศรา ขุมทิพย์
ครู

นางสาววรรณวนิช ไก่งาม
ครู

นายอาคม โจระสา
ครู

นางสาวอนุธิดา หะโท
ครู

นางสาวโสรยา เพ็ชรรัตน์
ครู

นางสาววิไลวรรณ พำนัก
ครู

นางสาวปรางทิพย์ ทิ้งแสน
ครูอัตราจ้าง

Mr. Claribeison F. Balubar
ครูต่างชาติ

Mr.Edga Martinez Manongdo
ครูต่างชาติ

Miss Lu ning ning Q Claudio
ครูต่างชาติ