ชื่อ - นามสกุล :นายจันทร เที่ยงภักดิ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล