คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล ชูวงษ์วัฒนะ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.อ.เดชชนะ วรวงศ์สกุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชนะพล ชินปัญจพล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย สงวนพงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ ชาวนาวิก
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ กะหรีม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.อนุรักษ์ โพธิ์เอี่ยม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ โกติยะ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายโกศล สุนทรพฤกษ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสมุห์สุเทพ อธิปัญโญ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายระวิ รักเดช
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.พิสิฎ มุมณี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิพรรณ เลาะหมุด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางกานมณี คงหนู
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : ดร.บรรจบ ภูโสดา
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา